ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

  1. Enkel deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door het advocatenkantoor. De cliënt erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te aanvaarden.
  2. Het advocatenkantoor verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten en gaat ter zake een middelenverbintenis aan.
  3. De aansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is beperkt tot de voorwaarden vermeld in hun beroepsaansprakelijkheidspolissen en de bedragen die hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zal uitkeren.
  4. Behoudens andersluidend beding is het advocatenkantoor niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep deed.
  5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de door de cliënt verschuldigde erelonen berekend aan de hand van het aantal gepresteerde uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief (inclusief BTW). De erelonen worden verhoogd met de kosten (inclusief BTW).
  6. Het advocatenkantoor kan voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht en lopende de behandeling van het dossier één of meerdere voorschotten vragen.
  7. Alle door de cliënt verschuldigde bedragen zijn betaalbaar te 3680 Maaseik, Schoolstraat 37, uiterlijk de 10e kalenderdag na de datum van de factuur. Elk onbetaald bedrag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10% op jaarbasis en een schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 75,00 €
  8. In geval een factuur niet volledig betaald wordt, is het advocatenkantoor gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar werkzaamheden te schorsen totdat de factuur volledig betaald is.
  9. Het advocatenkantoor kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst met de cliënt, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.
  10. Elk geschil tussen het advocatenkantoor en de cliënt inzake de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren.